რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება პროდუქტის შეძენისას?

პროდუქტის მიღება-ჩაბარებისას (კურიერთან ან ოფისში) აუცილებელად შეამოწმეთ თქვენი შეკვეთა - რამდენად ემთხვევა მოდელი და პროდუქტის ვიზუალური მხარე საიტზე არსებულს. პროდუქტის ჩაბარებისას შეამოწმეთ ნივთი მექანიკურ დაზიანებებსა და სხვადასხვა დეფექტებზე, გადახედეთ კომპლექტაციასაც. 

ელექტრო ინსტრუმენტების შემთხვევაში აუციელებელია მათი დენის წყაროში ჩართვა და შემოწმება.

მსგავსი ტიპის პრობლემის არსებობის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია უარი განაცხადოს ნივთის ჩაბარებაზე.

გაითვალისწინეთ, რომ კომპანია არ იბრუნებს და არ ცვლის ნივთს, თუკი მომხმარებელმა პროდუქტის მიღება-ჩაბარების დროს ნივთი არასათანადოდ შეამოწმა.

პროდუქტის ჩაბარებისას დარწმუნდით, რომ კურიერმა ან მენეჯერმა სრულად გადმოგცათ ყველა აუცილებელი საბუთი - საგარანტიო ტალონი, სალაროს ქვითარი (ჩეკი), ანგარიშ-ფაქტურა ან შესყიდვის სხვა დამადასტურებელ დოკუმენტი. აღნიშნული დოკუმენტების შენახვა აუცილებელია ნივთის საგარანტიო ვადების გასვლამდე.

ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას თუ საგარანტიო ტალონი შევსებულია არასწორად ან გამოტოვებულია რომელიმე ველი, არ არის დასმული ბეჭედი. ასვე საბუთის დაზიანებისა და დაკარგვის შემთხვევაში. 

''INGCO”-ს ელექტრო ინსტრუმენტებისათვის და ტექნიკისათვის სავალდებულოა რეგულარული ტექნიკური მომსახურების ჩატარება. ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობა ნახშირის მუსების კომპლექტის სამუშაო ვადის ტოლია. სერვის ცენტრებში ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები ფასიანია და ხორციელდება სერვის ცენტრის მოქმედი ტარიფების მიხედვით. ტექნიკური მომსახურების დროს გამოვლენილი პრობლემები, რომლებიც ექვემდებარებიან საგარანტიო ვალდებულებებს აღმოიფხვრება მომხმარებელთან შეთანხმების საფუძველზე დადგენილი წესით.